Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Nasza misja

Celem działalności Fundacji jest zwiększenie indywidualnej i społecznej niezależności oraz poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku inwalidzkim (w tym poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych), poprzez przygotowanie do pełnienia ról społecznych związanych z edukacją, aktywnością zawodową, życiem rodzinnym oraz rekreacją i spędzaniem wolnego czasu.

Co nas wyróżnia?

Wyszukiwanie potencjału u osób z niepełnosprawnością, które czasami nie są świadome swoich możliwości.

O nas

Fundacja wspiera osoby z niepełnosprawnością poprzez realizowanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, obejmującego następujące działania:
– dotarcie do osoby z niepełnosprawnością w jak najszybszym okresie po doznaniu niepełnosprawności, prowadzenie działań wspierających bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby z niepełnosprawnością,
– udzielanie wsparcia o charakterze psychospołecznym, prowadzenie poradnictwa dotyczącego różnych aspektów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz działań rzeczniczych i pomocy
w sprawach urzędowych,
– objęcie wsparciem osób z najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością oraz organizacja
i rozwijanie lokalnych grup wsparcia,
– oddziaływanie na motywację, poziom zaangażowania uczestników/czek programu oraz efektywność prowadzonych działań poprzez wprowadzenie pozytywnego wzorca osoby z niepełnosprawnością w postaci instruktorów/ek Aktywnej Rehabilitacji, osób poruszających się na wózku inwalidzkim, rekrutujących się spośród uczestników/czek programu, którzy osiągnęli pełną niezależność oraz wysoki poziom funkcjonowania społecznego,
– organizacja obozów Aktywnej Rehabilitacji tworzących unikalne środowisko do przezwyciężania psychologicznych i emocjonalnych barier w procesie aktywizacji, zwiększania poziomu ogólnej sprawności, nauki umiejętności związanych z codziennym funkcjonowaniem, zdobycia wiedzy dotyczącej różnych aspektów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz rozwijania kompetencji interpersonalnych i społecznych,
– wykorzystanie sportu i różnych form aktywności fizycznej jako skutecznego narzędzia do zwiększania poziomu ogólnej sprawności oraz rozwijania kompetencji indywidualnych i psychospołecznych wspomagających proces aktywizacji osób z niepełnosprawnością, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
– prowadzenie edukacji prozdrowotnej oraz edukacji prawno-obywatelskiej, pozwalających uczestnikom/czkom programu na zdobycie informacji i wiedzy umożliwiających utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej oraz korzystanie z instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form pomocy, w szczególności tych adresowanych do osób z niepełnosprawnością,
– prowadzenie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, z wykorzystaniem różnych instrumentów, jak poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje, praktyki zawodowe, staże zawodowe, wprowadzenie na stanowisko pracy i wsparcie w miejscu pracy, adaptacja stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, w tym realizacja wymienionych form
aktywizacji zawodowej zgodnie z modelem zatrudnienia wspomaganego, ze szczególnym uwzględnieniem otwartego rynku pracy,
– eksperckie poradnictwo dotyczące wyboru, dostosowania oraz użytkowania wyrobów medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów, urządzeń i technologii asystująco-kompensacyjnych oraz pomoc w zaopatrywaniu w tego rodzaju zaopatrzenie,
– zadania zmierzające do zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnością do dóbr i usług, w tym dostępności architektonicznej, komunikacyjnej oraz cyfrowej, w ścisłej współpracy z podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w szczególności podmiotami zajmującymi się dostarczaniem kluczowych usług dla zabezpieczenia potrzeb osób z niepełnosprawnością w obszarze ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, edukacji, aktywizacji zawodowej i rynku pracy oraz transportu,
– inicjowanie oraz realizacja przedsięwzięć o charakterze informacyjno-promocyjnym mających na celu zwiększenie obecności problematyki osób z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej, kształtowanie postaw wobec osób z niepełnosprawnością wolnych od stereotypów i opartych na równouprawnieniu oraz tworzenie presji i sprzyjających warunków do rozwiązywania zagadnień istotnych z perspektywy włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością.