Capgemini

Nasza misja

W Capgemini kierujemy się wspólnym celem — jest nim uwalnianie ludzkiej energii poprzez technologię z myślą o inkluzywnej i zrównoważonej przyszłości. To odpowiedzialność, którą traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego od momentu naszego powstania ponad 50 lat temu staramy się być dla naszych klientów przede wszystkim partnerem, a nie tylko dostawcą usług. Nasz zróżnicowany zespół liczy prawie 350 tys. ekspertów i ekspertek działających w ponad 50 krajach, a wszystkich nas napędza jedna wspólna pasja — dążymy do uwolnienia ludzkiej energii poprzez technologię.


At Capgemini, we are guided by a common purpose to unleash human energy through technology for an inclusive and sustainable future.
It’s a responsibility we take extremely seriously. That is why, since our establishment over 50 years ago, we have strived to be, above all, a partner for our clients, not just a service provider. Our diverse team numbers almost 350,000. experts operating in over 50 countries, and we are all driven by one common passion – we strive to release human energy through technology.

Co nas wyróżnia?

W Capgemini wartości i zasady etyczne leżą u podstaw naszej tożsamości. Siedem wartości inspiruje nas każdego dnia, co przekłada sią na rozwoju kultury etycznej firmy. Założyciel Capgemini, Serge Kampf, był głęboko przekonany, że solidne ugruntowana etyka stanowi niezbędny fundament dla rentownego i zrównoważonego biznesu. Od samego początku wyróżnia nas wiara w to, że etyczne prowadzenie działalności biznesowej oraz przywiązanie do naszych podstawowych wartości są słusznym kierunkiem.


At Capgemini, values ​​and ethical principles are at the core of our identity. The seven values ​​inspire us every day, which translates into the development of the company’s ethical culture. Capgemini’s founder, Serge Kampf, was a firm believer that solid ethics provided the necessary foundation for a profitable and sustainable business. From the very beginning, we have been distinguished by our belief that ethical business conduct and commitment to our core values ​​are the right direction.

O nas

Wykorzystujemy chmurę, dane, sztuczną inteligencję, łączność, oprogramowanie, inżynierię cyfrową i platformy, aby zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe. Ta pasja stymuluje ogromne zaangażowanie. Dążymy do właściwego wykorzystania możliwości technologii na rzecz Twojej firmy, naszej planety i całego społeczeństwa.

Od rozwoju cyfrowej obsługi konsumentów, poprzez przyspieszenie wdrażania inteligentnego przemysłu, aż po transformację wydajności przedsiębiorstwa — pomagamy klientom nie tylko ustalić „czy coś da sięzrobić?”, ale także określić właściwą drogę ku lepszej przyszłości.


We leverage cloud, data, artificial intelligence, connectivity, software, digital engineering and platforms to meet all your business needs. This passion stimulates great commitment. We strive to properly use the possibilities of technology for the benefit of your company, our planet and society as a whole.

From advancing the digital consumer experience, to accelerating the adoption of intelligent industry, to transforming enterprise performance, we help clients not only determine “can something be done?” but also determine the right path to a better future.